top of page

هونیا منفرد در سیزدهمین بزرگداشت فردوسیدسیزدهمین بزرگداشت فردوسی دوستان شاهنامه در منچستر اجرا هونیا منفرد با سپاس فراوان از پیمان ماندگار برای فیلم‌برداریبرنامه‌های مجازی سیزدهمین بزرگداشت فردوسی دوستان شاهنامه:

زنان و عشق در شاهنامه، دکتر ثریا فیلی


ضبط برنامه‌های حضوری سیزدهمین بزرگداشت فردوسی دوستان شاهنامه:

شاهنامه با گیتار سعید مختصی و رضا انصاری با قطعه گردآفرید
4 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page