top of page

هونیا منفرد در سیزدهمین بزرگداشت فردوسیدسیزدهمین بزرگداشت فردوسی دوستان شاهنامه در منچستر اجرا هونیا منفرد با سپاس فراوان از پیمان ماندگار برای فیلم‌برداری


پستی دیگر از همین اجرا


برنامه‌های مجازی سیزدهمین بزرگداشت فردوسی دوستان شاهنامه:

زن ستیزی در متون کهن پارسی، سیروس ملکی

زنان و عشق در شاهنامه، دکتر ثریا فیلی

بهرام گودرز در شاهنامه، اباذر


ضبط برنامه‌های حضوری سیزدهمین بزرگداشت فردوسی دوستان شاهنامه:

شاهنامه با گیتار سعید مختصی و رضا انصاری با قطعه گردآفرید
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Typhoon

bottom of page