top of page

هر گردی گردو نیستاخیرا تجربه‌ی دو مصاحبه رادیویی را داشتم. هر دو قرار بود به معرفی نوشته‌های من بپردازند. یکی از این مصاحبه‌ها خوب پیش رفت ولی دیگری خیلی عجیب بود. در این مصاحبه عجیب و غریب اگرچه فرصتی بود برای معرفی نوشته‌هام گویا نوشته‌ها خیلی هم برای خانم مصاحبه کننده مهم نبودند و ایشان با دستور جلسه خودشون جلو می‌رفتند (اسم نمی‌برم، حتی رادیو را معرفی نمی‌کنم). ایشان در ابتدا از من سوال کردند که در مورد چه مطالبی نمی‌خواهید صحبت کنید، پاسخ من البته فقط حربه‌ای شد دردست ایشان برای پرداختن به آن موضوع و حتی محاکمه رادیویی بنده. خلاصه آنجا بود که فرق گرد و گردو را فهمیدم.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page